Sociální družstvo „AZ GREEN“  je nově založený subjekt, navazující na bohaté zkušenosti z praxe v regionu a organizační schopnosti svého realizačního týmu (viz reference). Je to reakce na zjištěnou skutečnou potřebu cílové skupiny, jejíž znalost a přínosy pro cílovou skupinu jsou žadatelem detailně zmonitorovány v kapitole VII. Management a lidské zdroje.


       Hlavním cílem založení sociálního družstva je vytvoření trvale udržitelných pracovních míst převážně pro sociálně vyloučené skupiny obyvatel města Planá a zároveň jejich začlenění do sociálního podniku a reálného pracovního procesu, kde budou moci v maximální možné míře uplatnit své schopnosti.


       Důraz v tomto projektu je kladen na vytvoření podmínek pro integraci těchto osob do místní komunity a vytvoření podmínek pro to, aby zde našly své trvalé uplatnění, své „kořeny“.
Hlavním podnikatelským cílem je zajištění doposud chybějících služeb pro region (sekání trávy, úklid zpevněných ploch, úklidové služby kancelářských a provozních prostor v místních podnicích a institucích, údržba zahradní techniky a další sužby). Výstupem projektu bude vytvoření celkem 10 pracovních míst, z toho 3 pracovní místa pro cílovou skupinu č.2 - mládež a mladí dospělí, opouštějící ústavní zařízení a 4 pracovní místa pro cílovou skupinu č. 1 – osoby zdravotně postižené.


       Cílem tohoto projektu je rozvíjet komplexní nástroj a vytvořit dobrý příklad péče o mladé lidi odcházející z dětských domovů Plzeňského kraje, který jim umožní po odchodu z dětského domova dobře se zapojit do společnosti, samostatně žít a prosadit se na trhu práce. Původní myšlenka na založení sociálního družstva a zařazení této cílové skupiny vznikla u ředitelky Dětského domova v Plané paní Mgr. Jitky Tvarogové (dětský domov totiž v letech 2003 – 2009 sídlil v budově bývalého dětského oddělení nemocnice v Plané, proto oslovila majitele areálu firmu FFUS, ta nabídla spolupráci firmě Commemax).


        Největší problém totiž mají klienti ústavu v době, kdy dokončí přípravu na povolání a musí opustit ústavní zařízení. Nejenže nemají v místě dosavadního působení dostatek vhodných pracovních příležitostí, ale chybí jim i pracovní návyky a možnost bydlení, jako základ skutečné sociální integrace.
Existuje dílčí program, který má tento hendikep odstranit, je to krajský projekt „Krok do života 1“ spolufinancovaný z OP LZZ. (Cílem projektu je rozvíjet komplexní nástroj péče o mladé lidi odcházející z dětských domovů Plzeňského kraje, který jim umožní po odchodu z dětského domova dobře se zapojit do společnosti, samostatně žít a prosadit se na trhu práce. Jmenovanou péči realizuje pomocí speciálních vzdělávacích a poradenských programů).


         Projekt sociálního družstva umožní nejen vytvoření vhodných pracovních míst, ale hlavně provázání teoretických programů z projektu „Krok do života 1“ s praktickým uplatněním absolventů ve firmě již během pobytu v domovech. Pomůžeme jim také ve spolupráci s městem zajistit ubytování a budeme ve spolupráci s dalšími organizacemi (městem a dětským domovem) ovlivňovat i jejich mimopracovní aktivity a tím ovlivňovat jejich sociokulturní začleňování do společnosti. Zároveň jim tím pomůžeme najít své nové „kořeny“ právě v našem městě a jeho okolí. Příhraniční okres Planá trpí trvalým neduhem, a to migrací především mladých lidí do vnitrozemských měst. Snahou projektu je ovlivnit část populace a vytvořit jí v místě pracovní místa a další podmínky pro plnohodnotný život a stabilizovat tak tuto část populace v Plané a regionu.


         U obou CS dojde k naplnění několika efektů. Prvotní je samozřejmě získání postupné ekonomické nezávislosti - finanční přínos. Spolupracovníci za svou práci obdrží finanční odměnu (pro některé se bude jednat o první zaměstnání a tím pádem o první zkušenost „za práci dostanu odměnu“). Dalším efektem bude to, že se stanou „platnými členy společnosti“. Budou vykonávat něco pro ostatní. Pro některé ZP to může být důležitější, než finanční odměna. Není ani zanedbatelný psychologický efekt, kdy zaměstnanci budou zapojeni do kolektivu, který kromě pracovních bude vykonávat i mimopracovní aktivity a to jak kulturní, tak sportovní. Budou se identifikovat s firmou – někam patřit. Zároveň dojde ke spojení nových mladých zaměstnanců se zkušenějšími pracovníky se zdravotním postižením.


         V nabídce volných míst pro region Planá téměř chybí nabídka pracovních míst pro osoby se základním vzděláním a úplně chybí místa pro osoby se zdravotním omezením a možností práce na zkrácený úvazek. Jelikož v našem družstvu bude široká paleta možností uplatnění právě při vykonávání jednoduchých prací i na zkrácený úvazek, dojde tím k rozšíření nabídky pracovních příležitostí v regionu.


         Kombinace zaměstnávání těchto dvou cílových skupin přispěje podle našeho názoru k poznání a pochopení problémů druhé skupiny a uvědomění si malichernosti svých vlastních problémů a získání chuti do zapojení se do „normálního“ života.